Onze Visie en Missie

Building Human Energy

Onze Visie en Missie

Missie

We BOUWEN, creëren en realiseren complete gevels vanaf het eerste ontwerp tot en met het life-time onderhoud. We bouwen voor en met MENSEN. Onze collega’s, klanten en bewoners / gebruikers van onze gebouwen. De mensen van nu, maar ook die van vele generaties na ons. Wij werken met veel overtuiging, passie en ENERGIE om onze klant en opdrachtgever optimaal tevreden te stellen en te ontzorgen.

WIJ ZIJN DE GROOT & VISSER… BUILDING HUMAN ENERGY

Visie

De Groot en Visser is een lerende, innovatieve en toonaangevende organisatie. Met onze partners bouwen wij aan een duurzame en mooie wereld met integrale gevelconcepten. Energie is wat ons drijft en verbindt.

Beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

Iedere nieuwe dag biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om onze ambities te realiseren, de kwaliteit te verbeteren, de kosten te verlagen en onze klanten op het juiste moment te bedienen. Discipline, kostenbewustzijn en People management staan dan ook voorop in ons beleid. In dit kader worden ook de doelstellingen geformuleerd.

Het belangrijkste doel van de directie is, dat iedere medewerker groeit in de gedachte dat ze geen fouten willen maken. Fouten mogen gemaakt worden, maar men wil niet dat fouten zich herhalen.
Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit beleid wordt gewerkt volgens het kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 9001:2015.

De directie van de Groot & Visser is betrokken bij het voeren van een actief veiligheids-, en gezondheidsbeleid gericht op het voorkomen van ongevallen en persoonlijk letsel, het voorkomen van schade aan de gezondheid van personen, het vermijden van risico’s en het adequaat handelen bij calamiteiten. Het streven is om alle voorzienbare gevaren te elimineren om persoonlijk letsel, beroepsziekten, brand en schade aan eigendommen te voorkomen. Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit beleid wordt onder andere gewerkt conform VCA 2017/6.0 (**) en SCL (trede 2).

Jaarlijks wordt op basis van dit beleid doelstellingen geformuleerd op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu, mede rekening houdend met de risico’s en kansen die voortvloeien uit de context- en stakeholdersanalyse.

Beheersing en voorkomen van gevaarlijke situaties, omstandigheden, emissies en (milieu-) calamiteiten is een directe verantwoordelijkheid van álle medewerkers samen, waarbij gestreefd wordt naar een continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit beleid is ook van toepassing bij het inhuren van onderaannemers en/of inleenkrachten.

In het kader van Social Return on Investment draagt De Groot & Visser actief bij door personen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, waar mogelijk te helpen aan een arbeids-, stage- of leerplek.

De directie van De Groot & Visser leeft vanuit de filosofie dat we de aarde te leen hebben van alle generaties die nog zullen volgen. Vanuit die visie is de directie betrokken bij het voeren van een actief milieubeleid gericht op het beperken van de milieueffecten van haar bedrijfsvoering, het continu verbeteren van haar milieuprestaties en het voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit beleid zijn wij actief lid van organisaties die milieuverbetering en duurzaamheid nastreven en wordt daarnaast ook gewerkt aan een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 14001:2015.

De Groot & Visser B.V. is gecertificeerd volgens de standaarden van PEFC™ (PEFC ST 2002:2013) en FSC® (FSC-STD-40-004 V3-0 NL).
Het FSC- en PEFC-keurmerk voor hout garandeert een herkomst uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen.

Randje met veiligheidskeurmerken 2